Logo Staples

Tajemnica sukcesu w biznesie – praca zespołowa

Udostępnij:

Sposoby naszej codziennej pracy ulegają zmianom. W miarę rozwoju działalności i postępu technologicznego kluczowego znaczenia nabrała praca zespołowa. Profesor Ulrich Weinberg, dyrektor School of Design Thinking w Instytucie Hasso-Plattnera, zainicjował tę zmianę, kładąc większy nacisk na wkład grupy niż na indywidualną konkurencyjność, zarówno w środowiskach zawodowych, jak i poza nimi. Dzięki profesorowi, firma Staples Business Advantage uzyskała wgląd w to, czym jest praca zespołowa oraz dlaczego ma tak duże znaczenie.

Koniec myślenia brockhausowskiego

W swoim przemówieniu na konferencji TEDx profesor Weinberg wyjaśnił pojęcie „myślenia brockhausowskiego”. Opracował ten model jako metaforę linearnych sposobów myślenia, które są powszechne w większości obecnych organizacji.

Termin „Brockhaus” odnosi się do sławnej encyklopedii, która była powszechnie stosowana w Niemczech przez 200 lat, ale została wycofana w 2014 r. Wydawcy nie skorzystali okazji, aby przenieść książki na nośniki cyfrowe, tak więc nigdy nie były dostępne w nowoczesnych środkach przekazu, z których korzysta obecnie tak wiele osób. Weinberg wykorzystuje te encyklopedie, aby zademonstrować linearny sposób myślenia – informacje są przedstawione w sposób logiczny i ułożone od A do Z. Książki zawierają jedynie ograniczoną liczbę informacji. Ponieważ nie nadążają z duchem czasu, zaczęły być postrzegane jako przestarzałe. 

Wyjaśnia on „[jest to] najszybszy znany mi do tej pory sposób, aby opisać zmianę paradygmatu z przestarzałego, analogowego, liniowego i niepowiązanego ze sobą myślenia na nowy, powiązany ze sobą sposób myślenia sieciowego”

Weinberg przyznaje, że pomimo iż założenia postępu brzmią prosto, wiele osób jest zadowolonych z obecnych zasad, ponieważ „żyjemy w świecie, który jest definiowany przez tego rodzaju [linearne] struktury”. 

Zgodnie z teorią profesora struktury, które kształtują nasz domyślny „linearny sposób myślenia”, są nam wpajane od najwcześniejszych lat przez systemy szkolne. Ta tam uczymy się najpierw konkurować ze sobą, a nie współpracować. „Nie jesteśmy przygotowani na środowisko sprzyjające pracy zespołowej” twierdzi Weinberg, „wszyscy jesteśmy przygotowani na wysoce konkurencyjne środowisko”.

W wielu miejscach pracy nacisk jest kładziony na „indywidualną konkurencyjność”, co jest widoczne już od naszych najmłodszych lat. Weinberg uważa, że to w szkole widoczne są „definiujące momenty myślenia brockhausowskiego”. Stwierdza, że zbyt duży nacisk kładzie się na patrzenie na rzeczy z osobna.
 

„Nie chodzi tutaj o powiązania [...] bardziej chodzi o indywidualne oceny, których uczymy się w szkole. Otrzymując oceny dzieci uczą się, że ich rówieśnicy z klasy stanowią dla nich konkurencję – muszą osiągać wyniki lepsze niż inne dzieci. Wszystkie dzieci uczą się tego samego wzorca – i nie jest to wzorzec pracy zespołowej, to wzorzec współzawodnictwa.” 

 

To w tym momencie wpadamy w pułapkę myślenia brockhausowskiego, od którego trudno będzie się uwolnić na późniejszym etapie życia. Jak wyjaśnia profesor, „problemem jest to, że w prawdziwym świecie, usieciowionym świecie, w którym żyjemy, tego rodzaju wzorzec jest przestarzały”

Wydaje się więc, że należy przekroczyć granice myślenia brockhausowskiego, jeśli firmy chcą być innowacyjne oraz iść z duchem czasu. Niezwykle ważnym elementem tego procesu jest praca w grupie, co próbuje wprowadzić coraz większa liczba organizacji. W opinii profesora firmom byłoby o wiele prościej, gdyby studenci opuszczali uczelnie, już posiadając wiedzę na temat „pozyskiwania kontaktów, zbliżania ze sobą ludzi”. Przyszłość sukcesu biznesu leży we współpracy – dlatego myślenie sieciowe wydaje się być niezbędnym kolejnym krokiem. 

 

Praca zespołowa oraz myślenie sieciowe

Coraz większa złożoność świata, w którym żyjemy wymaga od nas nieszablonowego myślenia. Próbując samodzielnie rozwiązać problem, nie będziemy prawdopodobnie tak skuteczni lub wydajni jak grupa, która może wspólnie próbować odkrywać różne ścieżki i rozwiązania. Takie są właśnie dokładnie założenia myślenia sieciowego. Weinberg uważa, że aby umożliwić ludziom większą kreatywność i tworzenie nowych rozwiązań skomplikowanych problemów, musimy zacząć wykorzystywać w większym stopniu procesy uwzględniające grupę, mniej indywidualne.  

Model myślenia sieciowego opracowany przez profesora obejmuje trzy główne obszary, na których się skupia: 

1. Zespoły multidyscyplinarne – angażowanie ludzi z różnych zespołów lub działów, aby uzyskać szerszy zakres źródeł wejściowych. 

2. Proces powinien być powtarzalny – nie chodzi o rozwiązanie problemu w linii prostej, odhaczając punkty od A do Z. Różne etapy powinny być powtarzane wielokrotnie, aż do momentu osiągnięcia zadowalających wyników.

3. Praca we wszechstronnych przestrzeniach fizycznych – środowisko fizyczne, w którym ma miejsce praca, to niezwykle kształtujący czynnik. Przestrzeń powinna sprzyjać współpracy. 

Myślenie sieciowe ma na celu zachęcanie ludzi do współpracy z innymi ludźmi, zamiast pracy samodzielnej. Dzięki takiemu połączonemu podejściu, jeśli jest odpowiednio wspierane i ułatwiane, organizacja może odnieść duży sukces. Myślenie sieciowe skupia się na tym, dlaczego ważne jest odejście do tradycyjnych, liniowych metodologii oraz wykorzystywanie nowoczesnych metod, które uwzględniają szersze uczestnictwo oraz zachęcają do współpracy. 

W każdej działalności można wdrożyć trzy kroki w kierunku myślenia sieciowego. Pracując nad projektem, tworząc lub rozwiązując problem, upewnij się, że w pracach biorą udział osoby posiadające umiejętności z różnych dziedzin. Dzięki temu można będzie uzyskać lepszy wgląd w projekt oraz otrzymamy olbrzymią liczbę unikalnych rozwiązań lub pomysłów. Zachęcaj zespoły, aby nie pracowały nad rozwiązaniem problemu lub pomysłem, trzymając się logicznego formatu od A do Z. Pozwalając zespołom dowolnie powtarzać różne etapy, umożliwisz im zdobycie ogromnej ilości informacji, które można będzie przekładać na kluczowe pomysły na późniejszym etapie. Wreszcie upewnij się, że środowiska, w których pracują, są wyposażone w taki sposób, aby sprzyjać procesowi myślenia grupowego. Stoły, które umożliwiają pracę w małych grupach, tablice flipchart, tablice suchościerne oraz karteczki typu „Post-it® Notes” – wszystko to przykłady rzeczy przydatnych dla osób pracujących nad mnóstwem pomysłów. 

Zmiany, jak organizacje wprowadzają, aby zaadaptować się do wymogów nowoczesnego świata, obejmują nie tylko same procesy. W niektórych przypadkach zmianie ulegają struktury organizacyjne, aby przystosować je do pracy w większym stopniu uwzględniającej współpracę. Weinberg uważa, że pojęcie hierarchii musi się radykalnie zmienić wraz z upływem czasu.
 

„Które z modeli zarządzania są właściwe w świecie, gdzie kluczowe znaczenie ma łączność, wymiana, otwartość oraz praca zespołowa, a nie konkurowanie ze sobą? Samoorganizujące się zespoły nie potrzebują nad sobą dużej struktury hierarchicznej, ponieważ się w stanie samodzielnie poradzić sobie z wieloma rzeczami. [...] Wykorzystujemy takie struktury, które w rzeczywistość oddalają nas od naprawdę dobrych rozwiązań złożonych problemów. Teraz po prostu próbujemy rozwiązywać złożone problemy, ale nie wykorzystujemy w pełni mentalnych zdolności naszych ludzi [...] musimy im pozwolić i umożliwić wykorzystywać posiadane zdolności w nowy sposób. ” 

 

Podczas ostatniej podróży do Chin w celu spotkania się z dyrektorem generalnym firmy Haier, jednego z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej, profesor miał możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób struktury firmy opierające się na pracy zespołowej mogą być adaptowane w przyszłości. Po przeczytaniu książki profesora Weinberga na temat myślenia sieciowego dyrektor generalny zaczął wprowadzać duże zmiany:
 

„Zatrudnia on 70 tys. osób i wprowadza zmiany w całej strukturze firmy, aby stworzyć ekosystem mikroprzedsiębiorstwa. Pozwala ludziom być przedsiębiorcami w ramach struktury ich firmy i całkowicie się z nim zgadzam, że jest to prawdopodobnie najlepsza struktura dla dużych organizacji [...] Mam na myśli radykalne zmiany, radykalne podejścia, które z mojej perspektywy są pile i niezbędne”. 

 

Znaczenie miejsc pracy sprzyjających pracy zespołowej

Projektowanie fizycznego środowiska pracy sprzyjającego produktywności oraz innowacyjnemu myśleniu może być długim procesem. Tradycyjne miejsce biurowe, jakie znamy obecnie, musi zostać dostosowane do nowych metod pracy zespołowej.

Weinberg wychwala zalety wszechstronnych miejsc pracy. Wyjaśnia, jak udało mu się ponownie zdefiniować parametry przestrzeni roboczej na indywidualne potrzeby pracy zespołowej. Planowanie przestrzeni „Praca w zespole” jest kluczowym elementem, który pomaga rozwijać myślenie o pracy grupowej.

W szkole myślenia projektowego School of Design Thinking, zaprojektowaliśmy przestrzenie „Praca w zespole”, które w rzeczywistości nie odzwierciedlają poziomu „IQ” poszczególnych osób, jak w modelu „Ja” – w większym stopniu chodzi o cechę „my”, na której się skupiamy. Konieczne było ponowne zaprojektowanie przestrzeni fizycznej [...] środowiska pracy muszą zostać ponownie zaprojektowane, do czego zachęcamy firmy”. 

 

Profesor zauważył, że w jego własnym zespole występują poważne braki sprzętowe. Nie było mebli, które umożliwiałyby pracę grupową czterech lub pięciu osób, a przestrzeń nie była odpowiednio wyposażona, aby sprzyjać tworzeniu pomysłów grupowych. Samodzielnie zaprojektował własne elementy wyposażenia, aby zaspokoić potrzebę mniejszych „stołów do pracy zespołowej”, przy których możliwa jest wspólna praca małych grup. Środowisko fizyczne to istotny element w ramach modelu myślenia sieciowego, dzięki któremu proces może działać. Środowisko musi ułatwiać dynamiczny proces myślenia.

 

Dlaczego praca zespołowa jest ważna

Korzyści płynące z pracy zespołowej mają duże znaczenie. Zwiększają one produktywność, wydajność oraz zachęcają do pracy w grupie oraz komunikacji. Usuń element „konkurencyjności”, który jest zakorzeniony w wielu z nas podczas pracy indywidualnej, a może się okazać, że praca grupowa pozwoli na osiągnięcie wspaniałych wyników. W dzisiejszym świecie, w którym łączność jest tak ważnym elementem wszystkiego, co robimy – w szczególności, jeśli chodzi o technologię i media społecznościowe – słuszne wydaje się, że zacznie to mieć wpływ na sposób, w jaki pracujemy oraz nawiązujemy interakcje. Postępując zgodnie z trzema krokami wyszczególnionymi w modelu myślenia sieciowego, organizacje mogą zacząć widzieć faktyczne pozytywne zmiany w codziennych procesach pracy oraz osiąganych wynikach. Od różnicowania osób, które pracują w grupach, poprzez umożliwienie dowolnego powtarzania procesów i ułatwianie współpracy w środowisku fizycznym oraz różnicowanie miejsc pracy – to proste pomysły, które można wdrożyć, a które mogą mieć duży wpływ na sposób, w jaki pracuje cała firma. 

Dzięki myśleniu sieciowemu jest to wspólny wysiłek – ze strony firmy, która ułatwia tego rodzaju pracę, po osoby będące częścią grupy podejmującej się tego rodzaju pracy. Jak to ujął profesor Weinberg,
 

„Zachęcamy ludzi, aby połączyli siły, budowali mosty pomiędzy różnymi działami oraz tworzyli przekrojowe, małe zespoły, które mogą pracować szybciej niż duże działy [...], co oferuje nowe szanse i stwarza wiele nowych możliwości”. 

Udostępnij:

Czytaj dalej

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form